Legislatie

Cadrul legislativ privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

Legislația națională relevantă referitoare la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare este prezentată în cele ce urmează:

Nr. crt.

Legislație primară

1.

Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (intrată în vigoare în data de 21 martie 2007), cu modificările și completările ulterioare - stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;

2.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv a serviciului de salubrizare a localităţilor;

3.

Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.

OUG 13/2008 privind modificarea Legii 51/2006 şi a Legii 241/2006.

5.

Legea nr. 215/2001 privind administraţiile publice locale reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

6.

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

7.

HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

8.

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 

Legislație secundară

1.

Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Metodologia stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de apă;

2.

Ordinul 88/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Prevederile Regulamentului se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din localităţile în care există sisteme publice de alimentare cu apă şi canalizare, indiferent de mărimea acestora. Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii;

3.

Ordinul 89/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Asociaţiile de Dezvoltare Comunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

4.

Ordinul 90/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

5.

HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

6.

Ordinul 440/2008 privind modificarea tarifelor pentru acordarea și menținerea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

7.

HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statului-cadru ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

8.

HG nr. 742/2014 de modificare și completare a Statutului cadru și Actului Constitutiv al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HG nr. 855/2008 și ale Legii nr. 313/2015 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice potrivit căreia Statutul și Actul Constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.

Legislatia natională si legislatia europeană. Transpunerea Directivelor UE în legislatia natională

 

Legislația națională

 • Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (republicată), cu modificările ulterioare;
 • HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu modificările ulterioare;
 • HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Legislația europeană

 • Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (a abrogat începând cu 21.12.2013 Directiva 80/68/CEE privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase);
 • Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentul (CE) 807/2003;
 • Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC și de Regulamentele (CE) 1882/2003 și 1137/2008;
 • Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații proveniţi din surse agricole, modificată prin Regulamentul (CE) 1882/2003 și de regulamentul 1137/2008;
 • Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de Regulamentul (CE) 1882/2003 și Regulamentul (CE) 596/2009;
 • Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE, modificată de Regulamentul 596/2009;
 • Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/495 a Comisiei din 20 martie 2015 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare la nivelul UE în domeniul apei, în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 • Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării;
 • Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații;
 • Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și de modificare și abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE;
 • Directiva 2009/90/CE privind stabilirea, în temeiul Directivei 2000/60/CE, a specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor;
 • Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei.

Intra in cont