Legislaţie în domeniul apei

Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarie ulterioare

Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare

HG 246/2006 pentru aprobarea Stategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice

Ordinul 88/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al servicului de alimentare cu apa si de canalizare

Ordinul 89/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini Cadru al servicului de alimentare cu apa si de canalizare

Ordinul 90/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Ordinul 65/2007 privind aprobarea Medotologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare

Legislaţie naţională

Hotararea Guvernului nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind  evaluarea impactului anumitor politici publice si private asupra mediului

Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare

OUG nr. 63/1999 privind  gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizare necorespunzator

Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Ordinul 2548/2009 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilo OUG 64/2009 ( modificat prin Ordinul 2359/2011si 2370/2011)

Hotararea Guvernului  nr 75/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul 1415/3.399/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul POS Mediu 2007-2013

Hotararea Nr. 636 din 22 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

Hotarare  Nr. 264 din 13 martie 2003   - Republicată-privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

OUG nr. 66/ 2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011

Hotararea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale  (HG 802/2011)

HG 525/2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP  modificata prin HG 801/2011

OUG 198/2005 privind constituirea , alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere , inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea UE.

 

Legislatie nationala privind derularea lucrarilor de investitii

 

Legea 10/1995 –privind calitatea in constructii

Legea 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991

HG 925/1995 – privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii:

*regulament privind activitatea in constructii

* regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii

* regulament privind stabilirea categoriei la importanta a constructiilor

* regulament privind urmarirea comportarii in exploatare , interventiile in timp si post utilizare a constructiilor

* regulament privind agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in constructii

* regulament privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii

* regulament privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

- HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice  aferente investitiilor

- HG 273/194 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente investitiilor publice

- HG 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje , echipamente , instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatii de productie .

- HG 272/1994 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii

- HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

- Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

- HG 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

- Ordinul 1496/2011 privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

 

Legislatie nationala privind regimul mijloacelor fixe

 

HG 2139/2004 privind aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

HG 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Ordonanta 81/2003 privind Reevaluarea si amortizarea activelor fixate aflate in patrimoniul institutiilor publice

HG 1553/2003 privind Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare amijloacelor fixe

Legea 15/1994- privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

Hotarare nr. 909/1997- Norme metodologice de aplicare a Legii 15/1994

HG 841/1995- privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice

Ordonanta 112/2000 – Reglementarea procesului de scoatere din functiune casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului

Ordin 3055/2009- pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Ordin 2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

H.G.273/1994 cu completarile si modificarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridiv al acesteia

 

 

Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 52/2011)

OUG nr.74 din 29 iunie 2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul   Nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordinul Nr.3240 din 14.08.2012 pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale“, „execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă“, „proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor“, „execuţie de depozit conform de deşeuri

Ordin   Nr. 2266/335 din  6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

 

Legislaţie de mediu

Tratatul de aderare (Cap. 21 si 22)

Legislaţie europeană

Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana

Regulamentul nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune

Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune

Regulamentul nr. 1828/2006 care stabileste regulile de implementare a RC 1083/2006 si RC 1080/2006

Regulamentul 846/2009 care amendeaza Regulamentul CE 1828/2006

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European

Altele

HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

HG nr 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.

 

ORDONANTA DE URGENTA Nr 109 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice