Forma legala

Obiectul principal de activitate al Societăţii este prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, strict in aria definită în respectivul contract.

Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv in raza teritoriala competenta a Autorităţilor Locale care i-au delegat, conform legislatiei, prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

La data de 01.01.2008 AQUAVAS SA a preluat efectiv activitatea de alimentare cu apa si de canalizare in municipiile Vaslui, Barlad si orasul Negresti de la operatorii existenti la acel moment in cele 3 unitati administrativ teritoriale.

Patrimoniul initial al AQUAVAS SA s-a format prin preluarea patrimoniului propriu al celor trei operatori existenti anterior, patrimoniu constand in mijloacele fixe aferente sau aflate in legatura cu serviciul; de alimentare cu apa si de canalizare , precum si din obiectele de inventar legate de aceste servicii.

AQUAVAS SA are urmatoarele Sucursale :

  • AQUAVAS SA VASLUI – Sucursala Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Donici, nr. 23
  • AQUAVAS SA VASLUI – Sucursala Barlad , cu sediul in Barlad, str.Stefan Procopiu, nr. 1, jud. Vaslui;
  • AQUAVAS SA VASLUI – Sucursala Husi cu sediu in localitatea Husi str Stefan cel Mare nr 18, Husi, judetul Vaslui.

Sucursalele sunt dezmambraminte fara personalitate juridica ale AQUAVAS SA si sunt inregistrate la Registrul comertului Vaslui.

Sucursalele se afla sub controlul AQUAVAS SA care are calitatea de societate primara.

Conducerea sucursalelor pot lua decizii referitoare la activitatea acestora in limitele competentelor stabilite prin hotarari ale Consiliului de administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor , prin decizii si dispozitii de lucru date de directorul general al AQUAVAS SA si alte acte administrative

Sucursalele pot reprezenta AQUAVAS SA in instanta, dar numai in baza unei decizii data de conducerea societatii primare.

Activitatea economica a sucursalelor este coordonata de societatea primara. Conducerea Sucursalelor se afla in raport de subordonare fata de conducerea societatii primare.

Contabilitatea analitica si sintetica a intregului patrimoniu se va tine la nivelul sucursalelor pentru fiecare activitate in mod distinct, respectiv Apa, Canalizare-epurare, Investitii, alte activitati iar Sucursalele raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile iar personalul din compartimentul economic din sediul central pentru situatia economica si contabila intocmita de aceasta.

           Toate situatiile si datele economice ( financiar-contabile) la nivel de Sucursala se obtin prin consolidarea situatiilor si datelor omoloage de la nivelul centrelor de cost componente.

Prin consolidarea datelor si situatiilor economice corespunzatoare ale tuturor Sucursalelor si a celor de la centrul de cost- sediul central se obtin situatiile , datele si indicatorii economici consolidati la nivel de AQUAVAS SA

Evidenta financiara si contabila a centrului de cost si a Sucursalei se tine la sediul acesteia de personalul propriu iar cea la nivel de societate se intocmeste la sediul central.

Evidenta mijloacelor fixe aflate in patrimoniu public ce sunt concesionate de catre Consiliile locale vor fi efectuate si pastrate de fiecare Sucursala

            Sucursalele cu agentiile si punctele componente constituie o entitate din punct de vedere economic, financiar, comercial, tehnic , fiscal si administrativ.

Activitatea sucursalelor AQUAVAS SA este organizata, din punct de vedere economic , pe centre de costuri distincte pentru fiecare localitate in parte, cu evidenta contabila si financiara proprie.

Agentiile si punctele de lucru din localitati functioneaza ca subunitati in cadrul Sucursalelor in a caror componenta intra si sunt coordonate de aceasta atat din punct de vedere administrativ cat si comercial, economic, financiar , juridic, tehnic, etc.

Sefii punctelor de lucru din localitati sunt numiti de Directorul General in baza propunerii Directorilor de Sucursala iar atributiile de serviciu sunt stabilite de Directorul Sucursalei prin fisa postului.

Intra in cont