Societatea AQUAVAS SA Vaslui

 Bine ati venit pe situl societatii pentru prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare din judetul Vaslui.

                                     ANUNT

sageataAQUAVAS SA anunta toti utilizatorii ca,  incepanad de astazi, 03.06.2020, prin accesarea site-ului societatii www.aquavaslui.ro si crearea unui cont al utilizatorului poate fi accesata platforma de efectuare a platilor on-line.

Crearea contului on-line al utilizatorului permite:

  1. vizualizarea şi imprimarea pe suport de hârtie a facturii si a istoricului consumurilor/plăţilor inregistrate;
  2. achitarea on-line a contravalorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate de societatea noastră;
  3. transmiterea indexului înregistrat de contor ( autocitire) in perioada 23-29 ale fiecarei luni.

INFORMARE

 

                        AQUAVAS S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor faptul ca temperaturile extrem de ridicate din ultima perioada au condus la diminuarea rezervelor de apa existente in sursele de alimentare cu apă din aria de operare. In acest sens, Operatorul recomanda utilizatorilor folosirea eficienta , rationala si doar in scopuri menajere a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa.

Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cea destinata consumului uman va conduce la aplicarea unor programe de restrictionare a furnizarii.

Image

Plata online si declarare indecsi

Image

Adrese de email  pt. transmis indecsi:

Va rugam sa specificati in email urmatoarele date: Nume, prenume, adresa completa si codul de abonat pe care il gasiti pe factura.

Vaslui   :  consum.vaslui@aquavas.ro

Husi :       consumuri.husi@aquavas.ro

INFORMARE CU PRIVIRE LA IMPACTUL UTILIZĂRII CONDUCTELOR DIN AZBOCIMENT PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A UTILIZATORILOR ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

Operatorul Aquavas S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor seviciilor de alimentare cu apă potabilă din municipiul Vaslui faptul că UTILIZAREA CONDUCTELOR DIN AZBOCIMENT PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ NU PREZINTĂ RISCURI ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI. În sprijinul acestei informații, facem următoarele precizări:

La nivel european există Directiva Consiliului Europei din 19 martie 1987 privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest (87/217/CEE), care a fost transpusă în legislația românească prin Hotărârea de Guvern nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare.

H.G. nr. 124/2003 prevede la art.12 următoarele:

”(1) În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest.

(2) Lista cu produse care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise la comercializare şi utilizare, este prevăzută în anexa nr. 2

Pentru conformitate, redăm mai jos Lista din Anexa 2 a H.G. nr. 124/2003:

LISTA

cu produse care conțin azbest și care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise la comercializare și utilizare

 

   a) Jucării

   b) Materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare

   c) Produse finite comercializate către populație sub formă de pulberi

   d) Articole pentru fumat, ca de exemplu pipe sau portțigarete

   e) Filtre catalitice și dispozitive izolatoare ce se încorporează în încălzitoarele cu catalizator și care utilizează gaz lichefiat

   f) Lacuri și vopsele

   g) Filtre pentru lichide

   h) Material de acoperire pentru drumuri, în cazul în care conținutul de fibre de azbest al acestuia depășește 2%

   i) Mortar, acoperiri de protecție, umpluturi, etanșări, compuși de îmbinare, mastic, cleiuri, pulberi și finisaje decorative

   j) Materiale izolatoare termice și acustice cu densitatea sub 1 g/cm^3

   k) Filtre de aer și filtre folosite în transportul, distribuția și utilizarea gazului natural, inclusiv în rețeaua de distribuție municipală

   l) Căptușeli pentru pardoseli și plăci din plastic pentru acoperit pereți

   m) Textile finisate în forma în care vor fi furnizate utilizatorului, cu excepția celor tratate pentru evitarea eliberărilor de fibre

   n) Carton asfaltat.,,

După cum se poate lesne observa, în Lista cu produse care se încadrează în aceste prevederi și care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise la comercializare și utilizare, NU SE REGĂSESC CONDUCTELE DE AZBOCIMENT UTILIZATE LA DISTRIBUȚIA APEI POTABILE.

Pe de altă parte, conform prevederilor art. 13 din aceeași Hotărâre, produsele care conțin azbest și care au fost instalate sau se aflau în funcțiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora. Altfel spus, conductele de azbociment pot fi utilizate până la momentul scoaterii din uz. Totuși, precizăm faptul că orice intervenție la conductele avariate de azbociment implică în mod obligatoriu înlocuirea tronsonului afectat cu conducte din materiale noi, nepoluante.

În altă ordine de idei trebuie avut în vedere și faptul că aceste conducte au o vechime de peste 35 de ani și prezintă la interior depuneri acumulate în timpul exploatării – practic apa potabilă nu intră în contact direct cu conducta de azbociment. De asemenea, datorită circulației apei în reteaua de distribuție, timpul de contact dintre apa potabilă și conductele pe care le tranzitează este nesemnificativ, astfel încât probabilitatea apariției particulelor de azbest în apă este practic inexistentă.

Mai mult decât atât, evidențiem faptul că Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, cu modificările si completările ulterioare, NU FACE ABSOLUT NICI O REFERIRE la conținutul de azbest în apa potabilă și, implicit, nici la necesitatea monitorizării acestuia. În lipsa acestei obligativități legale, se poate trage concluzia ca nici specialiștii în domeniu și nici legiuitorul nu au considerat necesară monitorizarea conținutului de azbest în apa potabilă.

În susținerea acestei afirmații, vă rugăm să aveți în vedere, cu titlu de exemplu, raportul DWI 70/2/135 (822) din mai 2002 (https://www.dwi.gov.uk/research/completed-research/risk-assessment-chemical/asbestos-cement-drinking-water-pipes-and-possible-health-risks/) anexat prezentei, realizat de John K Fawell pentru Inspectoratul Apei Potabile din Anglia (DWI) - http://dwi.defra.gov.uk/about/index.htm.

Prezentăm în cele ce urmează extras din rezumatul raportului:

”The World Health Organisation considered asbestos in drinking water arising from asbestos cement pipe in their 1993 edition of the Guidelines for Drinking Water Quality. The guidelines state “Although well studied, there has been little convincing evidence of the carcinogenicity of ingested asbestos in epidemiological studies of populations with drinking water supplies containing high concentrations of asbestos. Moreover in extensive studies in laboratory species, asbestos has not consistently increased the incidence of tumours of the gastrointestinal tract. There is therefore no consistent evidence that ingested asbestos is hazardous to health and thus it was concluded that there was no need to establish a health-based guideline value for asbestos in drinking water”.

              

            ”Organizația Mondială a Sănătății a luat în considerare azbestul din apa potabilă care rezultă din conducta de ciment din azbest în ediția lor din 1993 a Ghidurilor pentru calitatea apei potabile. Liniile directoare afirmă „Deși au fost bine studiate, nu există dovezi convingătoare cu privire la efectul carcinogen al azbestului ingerat în studiile epidemiologice asupra populațiilor cu rezerve de apă potabilă care conțin concentrații mari de azbest. Mai mult, în studii extinse la speciile de laborator, azbestul nu a crescut în mod constant incidența tumorilor tractului gastro-intestinal. Prin urmare, nu există dovezi consistente că azbestul ingerat este periculos pentru sănătate și, astfel, s-a ajuns la concluzia că nu este necesar să se stabilească o valoare orientativă bazată pe sănătate pentru azbestul din apa potabilă ”.

Totuși, pentru a veni în sprijinul utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă potabilă și conștient fiind de necesitatea scoaterii din exploatare a conductelor de azbociment, Operatorul regional Aquavas S.A. a stabilit în cadrul strategiei sale de dezvoltare înlocuirea acestora cu conducte din materiale sigure pentru sănătatea populației. Pentru atingerea acestui obiectiv, care presupune realizarea unor investiții substanțiale din partea operatorului regional, Aquavas S.A. a prevăzut înlocuirea conductelor de azbociment în cadrul proiectelor cu finanțare prin fonduri europene, surse guvernamentale și locale.

Strategia de dezvoltare a societății a avut in vedere inclusiv prevederile capitolului 2.Prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest din cadrul H.G. nr. 124/2003, care stabilește la art. 4, al. (3) că ,,adaptarea instalațiilor existente la cele mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive se face progresiv, pe baza strategiilor elaborate de titularii activităților și a măsurilor cuprinse în programele pentru conformare,” Acest aspect este realizabil având în vedere că la această data lungimea totală a conductelor de azbociment rămase în funcțiune reprezintă un procent redus substanțial, raportat la lungimea totală a rețelelor de transport și distribuție a apei potabile din municipiul Vaslui (aproximativ 15 %).

Ca urmare a acestei necesități, în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în aglomerările Vaslui, Barlad, Huși și Negrești-jud.Vaslui” se află în derulare contractul de execuție lucrări VS-CL-VS-R01 ,,Rețele de apă și canalizare, stații de pompare apă uzată în Vaslui prin care s-au înlocuit rețele de apă pe lungimea de 9,9 Km, din care mai mult de jumatate (5,3 km) reprezintă conducte de azbociment. Astfel, după finalizarea acestui proiect, ponderea conductelor de azbociment din totalul rețelelor de apă va fi de circa 10 %, procent care va fi redus la 0 deoarece, în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui”, aflat în fază finală de pregătire a Aplicației de Finanțare în vederea obtinerii finanțării nerambursabile de la Comisia Europeană, este prevazută înlocuirea a circa 19 km de conducte vechi și neperformante, din care aproximativ 8 km reprezintă conducte de azbociment rămase neînlocuite. Astfel, după finalizarea investițiilor prevăzute în cadrul Proiectului Regional, în municipiul Vaslui NU vor mai exista în exploatare conducte de alimentare cu apă din azbociment.

Operatorul Aquavas S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor și pe această cale faptul că depune toate diligențele pentru implementarea investițiilor necesare în infrastructura de apă și apă uzată a municipiului Vaslui astfel încât să protejeze sănătatea populației și mediul înconjurător și să asigure prestarea serviciilor în condiții de siguranță și continuitate.

 

1.SUCURSALA VASLUI AQUAVAS

Adresa : str.Donici nr. 23

Tel. 0235/311153, 0235/322641 

Fax.0235/322857 

2.SUCURSALA BARLAD AQUAVAS

Adresa: str.Stefan Procopiu Nr. 1

Tel: 0235-419990

Fax: 0235 / 419902 

3.SUCURSALA HUSI AQUAVAS

Adresa : str.Stefan Cel Mare Nr.18

Tel.0235/481560 / 0235481288

Fax.0235471268

4.Agentia Negresti AQUAVAS

Adresa : str. Nicolae Balcescu Nr.1

Tel./Fax 0235457644 

5.Punct de lucru Murgeni AQUAVAS

Adresa : str.Coman Ghenuta  Nr.12 et. 2

Tel./Fax  0235426666

6.SEDIUL CENTRAL AQUAVAS

Adresa: str. Stefan Cel Mare nr.70 parter

Tel.0235/311600/311700

Fax.0235/311900

Image

Obiectivul principal Aquavas SA

Obiectul principal de activitate al Societăţii este prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, strict in aria definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv in raza teritoriala competenta a Autorităţilor Locale care i-au delegat, conform legislatiei, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Intra in cont